Ngày đi
Hãng KMTC

Ngày đi :

16/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Gwangyang, Hàn Quốc
Hãng KMTC

Ngày đi :

08/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Gwangyang, Hàn Quốc
Hãng KMTC

Ngày đi :

06/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Gwangyang, Hàn Quốc
Hãng OOCL

Ngày đi :

04/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Bahrain
Hãng KMTC

Ngày đi :

03/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Gwangyang, Hàn Quốc
Sealand

Ngày đi :

02/05/2021

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Cảng đến :

Cảng Gwangyang, Hàn Quốc
Scroll to Top

Đặt Tàu ngay